A Danone OIKOS Nyerj és utazz! promóciós nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata


(a 2018.10.18-án közzétett módosításokat *-gal és dőlt betűvel szedve tartalmazza)


1. A Játék Szervezője

A Danone OIKOS „Nyerj és utazz!” elnevezésű, termékvásárláshoz kötött promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-076725, adószám: 10594135-2-44; a továbbiakban: Szervező).

A Játékhoz kapcsolódó adatrögzítést- és feldolgozást illetve a nyeremények nyertesekhez való eljuttatásával kapcsolatos feladatokat a Szervező megbízásából eljáró Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u. 39.), mint lebonyolító ( a továbbiakban: Lebonyolító) végzi.

2. A Játékban résztvevő személyek és részvétel feltétele

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos) - kivéve a Szervező, a Lebonyolító illetve a Játék lebonyolításában közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja) -, aki a Játék időtartama alatt bármelyik magyarországi üzletben megvásárol legalább 1 db-ot a Játékban részt vevő, 5. pontban megjelölt kiszerelésű és ízesítésű olyan Danone OIKOS Görög krémjoghurtból vagy Danone Oikos joghurtdesszertből, amely a jelen promócióra utaló csomagolással és „Nyerj és utazz!”felirattal van ellátva (a továbbiakban: Promóciós csomagolás).

A 4. pont szerinti nyertes fedőfóliát és a nyertes terméknek a Játék 3. pont szerinti időtartamán belüli megvásárlását igazoló blokkot vagy számlát meg kell őrizni és és a nyereményre való jogosultság igazolásához a Szervező számára a 6.2.pontban megadott címre és határidőn belül el kell postázni.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. október 15. 00:00 órától 2018. november 30. 23:59 órái g tart, ezen az időtartamon belül van lehetőség a Promóciós csomagolású, 5. pont szerinti termékek megvásárlására. A nyereményre való jogosultságot a nyertes fedőfólia és a nyertes termék megvásárlását egyértelműen, a termék nevét is feltüntetve igazoló blokk/számla birtokában a nyertes Játékosnak a 4. pont szerint kell jeleznie a Lebonyolítónál legkésőbb 2018. december 31-ig, a nyertes fedőfóliát és az ahhoz tartozó blokkot pedig legkésőbb 2019. január 31-ig kell a Szervező számára a 6.2. pont szerint postai úton megküldeni.

4. A Játék menete

A Szervező által a Promóciós csomagolással forgalomba hozott, 5. pont szerinti kiszerelésű és ízesítésű Danone OIKOS Görög krémjoghurt termékek fedőfóliái között összesen 31 darab –egy 5 jegyű azonosító kódot és egy „Gratulálunk, egy utazást nyertél!” vagy „Gratulálunk, egy Obaget nyertél!” (továbbiakban: „Nyertél!”) feliratot együttesen ábrázoló - nyertes fedőfólia került elrejtésre, melyek megtalálói a feliratnak megfelelően a fődíjat jelentő 1 db utazást vagy a 30db Obag táska egyikét nyerik.

A Promóciós csomagolással ellátott, de nyertesnek nem minősülő egyes termékek fedőfóliájának felületén lehetnek egyedi, jó kedvre derítő üzenetek is *, amelyekkel azonban nyereményt nyerni nem lehet , nyereményre kizárólag a fentiek szerinti „Nyertél!” feliratot tartalmazó termékek jogosítanak .*

A Játékos az 5. pont szerinti kiszerelésű és ízesítésű, Promóciós csomagolású Danone OIKOS Görög krémjoghurtok vagy Danone Oikos joghurtdesszertek egyikének megvásárlása és a joghurt csomagolásának felbontása után láthatja meg, hogy fedőfólia felületén fel van-e tüntetve az 5 jegyű azonosító kód és a „Nyertél!” felirat , vagyis azt, hogy a 31 db nyertes fedőfólia egyikét találta-e meg. Ezután a nyertes Játékosnak bármely munkanapon 8 és 18 óra között a 06-80-88-77-88-as telefonszámon, vagy az danone info@danone.hu e-mail címen kell jelentkeznie a Lebonyolítónál legkésőbb 2018. december 31-ig és meg kell adnia személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím vagy kézbesítési cím, e-mail cím és telefon- vagy mobiltelefonszám) annak érdekében, hogy a Lebonyolító tájékoztatni tudja a további teendőkről. A nyertes fedőfóliát és a nyertes terméknek a Játék 3. pont szerinti időtartamán belüli megvásárlását igazoló blokkot/számlát a Játékosnak meg kell őriznie és azokat legkésőbb 2019. január 31-ig szükséges a 6.2. pont szerinti módon a Szervező felé postai úton elküldenie, ennek hiányában a nyereményre nem jogosult.

5. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban csak a Szervező által Promóciós csomagolással ellátott következő kiszerelésű és ízesítésű Danone OIKOS krémjoghurt termékek vesznek részt:

A játékban a más ízű vagy kiszerelésű, vagy nem Promóciós csomagolású Danone OIKOS termékek nem vesznek részt. A termékválaszték üzletlánconként és üzletenként eltérő lehet.

6. A részvétel és a promóció főbb szabályai

A Játékban minden olyan személy részt vehet Játékosként, aki megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek, ha részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, továbbá megfelel a játékmechanizmus alábbi feltételeinek, vagyis

6.1.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

6.2.

A Nyereményre való jogosultság elsődleges feltétele, hogy a Játékos az eredeti nyertes fedőfólia és a termék megvásárlását igazoló blokkot vagy számlát megőrizze és legkésőbb 2019. január 31-ig a Szervező számára postázza a következő címre: Danone Kft. „Nyerj és utazz!” promóció 1394 Budapest Pf. 377. Csak az eredeti, sértetlen (5 jegyű egyedi kóddal és a jelen Játékszabályzatnak megfelelő „Gratulálunk , egy utazást nyertél!” vagy „Gratulálunk, egy Obaget nyertél!” felirattal ellátott) fedőfólia és a magyarországi üzletek bármelyike által kiadott, a megvásárolt, 5. pont szerinti OIKOS termék nevét is egyértelműen feltüntető eredeti vásárlási bizonylat (blokk, számla) fogadható el érvényesnek. Amennyiben a nyertes fedőfólia vagy a blokk/számla sérült vagy azonosító adatai egyéb okból nem olvashatók, illetve azon bármely utólagos javítás nyoma fedezhető fel, vagy a blokk a termék azonosítására nem alkalmas (pl. gyűjtő1 megnevezés szerepel a blokkon terméknév helyett) a Szervező jogosult a Játékost a Játékból utólag is kizárni. A Játékszabályzatban foglaltaknak meg nem felelő, illetve bármilyen módon hamisított vagy manipulált nyertes fedőfóliák vagy blokkok/számlák érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban.

A nyertes fedőfólia és a hozzá tartozó blokk/számla feladásának igazolhatósága és a küldemény nyomon követhetősége érdekében a Szervező javasolja, hogy a nyertes azt tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára és beküldés előtt készítsen fénymásolatot vagy fotót a beküldött dokumentumokról annak érdekében, hogy ha azok bármely okból nem érkeznének meg a címzetthez, úgy igazolni tudja, hogy azokkal rendelkezett. A postai kézbesítés elmaradásából vagy hiányosságából eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem tud felelősséget vállalni.

7. Nyeremények átadása-átvétele

A nyertesek nyereményüket – az 1 db utazás nyeremény mint fődíj kivételével - Magyarország területén belüli házhozszállítás útján kapják meg, minden nyeremény átadására legkésőbb az eredeti nyertes fedőfólia és a nyertes termék megvásárlását igazoló blokk vagy számla Szervezőhöz történő, 6.2. pont szerinti beérkezésétől számított 60 naptári napon belül, a nyertessel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibájából, hiányosságából származik.

A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető a nyertes fedőfólia és/vagy az ahhoz tartozó blokk/számla jogos tulajdonosának, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyeremény átadását mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

7.1

A Játékban a következő nyeremények nyerhetők meg:

A nyeremények másra ingyenesen átruházhatók, de készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók át és kereskedelmi forgalomba sem hozhatók.

A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

7.2

A Szervező jogosult a nyeremény átadásáig kizárni azt a Játékost, aki a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy egyéb tisztességtelen módon próbál meg a nyereményhez hozzájutni. A tisztességtelen magatartást tanúsító személyek kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő más személyeknek okoztak.

7.3

A Nyertesek által a Lebonyolító felé megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Miután a nyertes a 6.2. pont szerint igazolta a Szervező felé a nyereményre való jogosultságát, a fődíj utazást illetően a nyeremény-átadás részleteiről közvetlenül az CWT Utazási Irodától kap tájékoztatást legkésőbb 30 napon belül. A nyereményútról névre szóló vouchert (utazási utalványt) bocsát ki a CWT Utazási iroda, miután a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval egyeztette a nyeremény igénybevételére jogosult személy nevét. Az utazás konkrét időpontját a nyertesnek a vele történő kapcsolatfelvétel során kell az utazási irodával egyeztetnie, figyelemmel az utazási iroda által megadott foglalási és utazási időpont-lehetőségekre is. Az Obag táska nyeremények kiszállítását a Lebonyolító maximum két alkalommal kísérli meg a Játékos által megadott magyarországi címre, ezt követően a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Amennyiben az Obag táska nyeremény vagy a fődíj átvételével kapcsolatban a CWT Utazási Iroda által megküldendő tájékoztatás nem érkezik meg legkésőbb a nyertesség 6.2. pont szerinti igazolását követő 30 napon belül és az elmaradás okáról a Játékos értesítést sem kap, ezt a Lebonyolító felé kell jeleznie (Tel: 06-80-88-77-88, e-mail: danoneinfo@danone.hu) munkanapokon 8 és 18 óra között. A nyeremények kézbesítésének - a Szervező és/vagy a Lebonyolító érdekkörén kívül eső ok miatti - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Obag nyeremények kiszállítása munkanapokon általában 8-16 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan kézbesítési címet adjon meg, ahol a nyereményt ezen időtartam alatt át tudja venni. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget és emiatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a jelen Játékszabályzatban meghatározott ideig tudja biztosítani, a nyereményátvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.

8. Adózás

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet, valamint a nyeremények magyarországi házhozszállítási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (ide tartozik pl. a telefon- és internethasználat költsége, a postaköltség illetve a Játékban részt vevő termékek megvásárlásával összefüggő minden költség, valamint a fődíj nyeremény átvételéhez és/vagy igénybevételéhez kapcsolódó esetleges költségek pl. voucher személyes átvételével kapcsolatos költségek, az útlevél, beutazási engedély vagy vízumkérelem költségei, a választott utazás 3000 EUR-t meghaladó költségei stb.) ) a nyertes Játékost terhelik.

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A jelen Játékszabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és részvételükkel önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén

a. nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja;

b. a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat (név, e-mail cím, telefon-vagy mobiltelefonszám, magyarországi lakcím vagy kézbesítési cím) a Játékkal összefüggésben, a nyeremények átadásáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza, illetve a fődíjra jogosult nyertes adatait a nyeremény átadása érdekében az CWT Utazási Irodának (Carlson Wagonlit Travel Utazási Iroda Magyarországi Fióktelepe, 1051 Budapest, Sas utca 10.)átadja, valamint a hatályos adózási és számviteli jogszabályok szerinti megőrzési idő végéig megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és a 2016/679/EKR számú európai általános adatkezelési rendeletnek (GDPR) megfelelően; továbbá

c. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az danone info@danone.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve adatvédelemmel kapcsolatos egyéb panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője a Szervező Danone Kft. Az adatok feldolgozását a Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u. 39.) végzi, mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó. Az adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes tájékoztató a www.danoneoikos.hu-n közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban található.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékot előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, különösen a www.danoneoikos.huweboldalon. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére, a Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban.

10. Kapcsolat

A Játékkal, annak menetével és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Lebonyolító a következő elérhetőségen válaszolja meg minden munkanapon 8 és 18 óra között:

e-mail: danoneinfo@danone.hu

telefon: 06 80-88-77-88 (ingyenesen hívható telefonszám)

A jelen Játékszabályzat elérhető a www.danoneoikos.hu weboldalon.

Budapest, 2018. október 15. Danone Kft.